Forgalomfigyelő kamera alkalmazása magánszemélyek által

A gyakorlatban elterjedt a magánszemélyek által gépjárművekben elhelyezett forgalomfigyelő fedélzeti kamerák alkalmazása az esetleges szabálysértések, illetve bűncselekmények rögzítése és utólagos bizonyíthatósága érdekében. Ezeket a felvételeket sokszor közzéteszik a közösségi médiában, illetve felhasználják büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban.

 

A kérdéskörrel kapcsolatban szükségesnek tartom megvizsgálni, hogy a magánszemélyek által a gépjárművekben alkalmazott forgalomrögzítő fedélzeti kamera által végzett adatkezelés a GDPR tárgyi hatálya alá tartozik-e. A GDPR 2. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a GDPR nem alkalmazható olyan adatkezelésekre, amelyeket természetes személyek kizárólag személyes vagy otthoni tevékenységük keretében végzik.

 

Az Európai Adatvédelmi testület 3/2019. számú iránymutatása[1] szerint a háztartási adatkezelés mentességét videokamerás megfigyelések esetében szűken kell értelmezni. Ami a magánszemély területén és helyiségein belül üzemelő videoeszközöket illeti, kiterjedhet rájuk az otthoni tevékenységek mentességére vonatkozó rendelkezés.

 

Az Európai Unió Bírósága a Frantisek Rynes kontra Urad pro ochranu osobnich údaju ügyben előzetes döntéshozatali eljárásban hozott C-212/13. sz. ítéletében[2] megállapította, hogy „Mivel az olyan videókamerás megfigyelés, mint amilyenről az alapeljárásban szó van, ugyancsak részben, de közterületre is kiterjed, és így a kamerás megfigyelőrendszerrel adatkezelést végző személy magánszféráján kívülre irányul, nem tekinthető a 95/46 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésében foglaltak értelmében kizárólag „személyes, illetve otthoni” tevékenységnek. (…) A 95/46 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy olyan kamerarendszer működtetése, amely személyekről készített videófelvételt adatrögzítő eszközön – például merevlemezen – tárol végtelenített formában, és amelyet egy természetes személy azért szerelt fel a családi házára, hogy megvédje a háztulajdonosok tulajdonát, testi épségét és életét, a kamerarendszerrel végzett megfigyelés pedig közterületre is kiterjed, nem minősül olyan adatkezelésnek, amelyet e rendelkezés értelmében kizárólag személyes, illetve otthoni tevékenységek gyakorlása céljából végeznek.”

 

Megállapítható tehát, hogy amennyiben a forgalomfigyelő fedélzeti kamera közterületet is rögzít, az azzal folytatott adatkezelés (pl. rögzítés, tárolás, közösségi médiában vagy bármely más módon történő közzététel) nem esik a háztartási adatkezelés kivétele alá.

 

Az Európai Unió Bírósága a Bodil Lindqvist elleni büntetőlejárásban indított előzetes döntéshozatali eljárás során megállapította, hogy a háztartási adatkezelés mentességét „úgy kell tehát értelmezni, hogy az kizárólag a magánszemélyek magán vagy családi élete keretébe tartozó tevékenységekre vonatkozik, nyilvánvalóan nem erről van azonban szó a személyes adatok interneten való közzétételét jelentő olyan feldolgozás esetében, amely során ezen adatok meghatározatlan számú személy számára válnak hozzáférhetővé.[3]

 

Megállapítható tehát az is, hogy a forgalomfigyelő fedélzeti kamera által rögzített felvételek közösségi médiában vagy más módon történő közzététele, mint adatkezelési tevékenység nem esik a háztartási adatkezelés kivétele alá, így a GDPR rendelkezéseit alkalmazni kell rá.

 

A fedélzeti kamerák alkalmazásának célja a leggyakrabban az esetleges szabálysértések és bűncselekmények utólagos bizonyíthatósága, a balesetek rekonstrukciója.

 

Mivel az adatkezelés a GDPR hatálya alá tartozik, meg kell vizsgálni az adatkezelésnek a GDPR 5. cikkében meghatározott alapelveknek, azon belül is első sorban az adattakarékosság elvének való megfelelését. Az adatkezelésnek az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségesre kell korlátozódnia. Vizsgálni kell tehát, hogy a rögzített adatkezelési cél nem érhető-e el személyes adatok kezelése nélkül más módon, illetve az adatkezelésnek az adatkezelési cél eléréshez szükséges legkevesebb személyes adatra és adatkezelésre kell kiterjednie. Amennyiben a forgalomfigyelő fedélzeti kamera folyamatosan rögzít, számos olyan adatkezelés megvalósul, amely a kitűzött cél eléréséhez nem szükséges, így az nem felel meg az adattakarékosság elvének figyelemmel arra, hogy számos olyan személy személyes adata is rögzítésre kerül, amely a kitűzött cél eléréshez nem szükséges. Az Európai Adatvédelmi Testület ezzel kapcsolatban kifejezésre juttatta a 3/2019. számú iránymutatásában, hogy „menetrögzítő kamera telepítése esetén (például baleset bekövetkezésekor történő bizonyítékgyűjtés céljából) fontos gondoskodni arról, hogy ez a kamera ne rögzítse folyamatosan a forgalmat, valamint az út mellett tartózkodó személyeket. Ellenkező esetben az érintettek jogainak ez a csorbulása nem indokolható a videofelvételeknek egy inkább feltételezett balesetnél bizonyítékként való rendelkezésre állásához fűződő érdekkel.” [4] Amennyiben a forgalomfigyelő fedélzeti kamera folyamatos rögzítést végez, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme elsőbbséget élvez a személyes adatok kezeléséhez fűződő érdekkel szemben, azaz az adatkezelés nem jogszerű.

 

[1]https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_hu.pdf 12. pont

[2] Az Európia Unió Bíróságának C-212/13. sz. ítélete 33. és 35. pont.  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D092015FB896CF5F6DAB221A3C466F76?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694028

[3] A Bíróság C-101/01. sz., Bodil Lindqvist elleni büntetőeljárás ügyben 2003. november 6-án hozott ítéletének 47. pontja. https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=BA22DB68997AC16F1253D6BEDD78C5C3?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11108957

[4] https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_hu.pdf 34. pont

Dr. Kiss Ráhel

Dr. Kiss Ráhel

Dr. Kiss Ráhel ügyvéd, fő szakterülete az adatvédelmi jog. Kiemelt tapasztalattal rendelkezik marketing kampányok, sales tevékenységek, valamint az egészségügyi ágazat adatvédelmi jogi megfeleltetésèben.

További cikkek: