Iskolai orvosi igazolások anomáliái

Az adatvédelmi megfeleltetés első lépése mindig az adatkezelési tevékenységek feltárása. Minden adatkezelés kapcsán meg kell határoznunk, hogy az adatkezelésnek mi a jogalapja. Elsőként a jogszabály által előírt, valamint kötelező adatkezeléseket vizsgáljuk, mivel ezek általában a legnyilvánvalóbbak. A jogszabály előírja, az adatkezelő végrehajtja. De mi van akkor, ha sehogy nem találjuk azt a jogszabályt, ami előírja a kötelezőnek hitt adatkezelést? Ilyenkor jönnek a meglepetések. Az alábbi ügyben is ez történt:

A tankötelezett korú gyermekek kötelesek iskolába járni. Ha a gyermek beteg, akkor nem látogatja az intézményt, amely hiányzást az orvosnak igazolnia kell. Ezen egyszerű szabállyal még a kisiskolások is tisztában vannak – de vajon jól tudják? Melyik jogszabály írja elő, hogy a gyermek betegsége esetén orvosi igazolással kell a távolmaradást igazolni?

A kutatómunkát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel kezdem, mely azonban nem határozza meg a mulasztás és távolmaradás igazolásának feltételeit. A törvény 41. §-a tartalmaz kifejezetten adatkezelési rendelkezéseket is, azonban itt sem találunk kötelezést a mulasztással kapcsolatos egészségügyi adatok kezelésére.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a következő állomás. A rendelet meghatározza, hogy milyen formában kell szabályozni az igazolások rendjét:

5. § (1) a) a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat.

Az iskolára hárul tehát az a feladat, hogy meghatározza, hogy a távolmaradás esetén milyen igazolást kér.

51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.

Bár az (1) bekezdésből úgy tűnik, hogy a rendelet előírja az orvosi igazolást, a (2) bekezdés ismét az intézmény hatáskörét helyezi előtérbe. Ennek fényében az (1) bekezdés úgy értelmezhető, hogy amennyiben az orvos megállapítja, hogy a gyermek beteg, úgy a gyermek nem látogathatja az intézményt. 

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja.
e) az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.

Mivel a jogszabály a házirendben rendeli szabályozni az igazolás rendjét , így az intézmény nagy szabadsággal rendelkezik a saját rendszere kialakításában.

Az intézmények általában különbséget tesznek a betegség miatti távollét és az egészséges gyermek – pl. családi program miatti – mulasztása között. Utóbbi keretét jellemzően 3 napban határozzák meg az iskolák, bár itt is vannak eltérések.

A betegség miatti távollét esetén az iskola általában orvosi igazolást kér, mely tartalmazza a betegség kezdő időpontját, illetve hogy mely naptól egészséges a gyermek – a rendelet 51. § alapján. Ez valójában racionálisan és szépen hangzik, amíg valaki meg nem tapasztalja a valóságot. Számtalan olyan gyermekbetegség van, amivel a szülők nem rohangálnak a gyermekorvoshoz: egy kis náthával a felelős szülő – a többi gyermek védelmében – nem viszi a gyermekét iskolába, azonban két nap alatt kikúrálja. Ezek az esetek általában nem kerülnek az orvos elé, modernebb helyeken telefonos bejelentésre e-mailben küldi az orvos az igazolást. Mi ezzel a baj? Egyfelől olyan tény igazolására kérjük az orvost, amiről nem tud nyilatkozni – például honnan állapíthatná meg, mikor kezdődött a betegség, főleg ha a gyermeket sem látta? Másfelől ha tényleg elvisszük ilyenkor a gyermeket az orvoshoz, akkor egy teljesen felesleges adminisztrációval terheljük az egyébként is leterhelt gyermekorvosi szolgálatot – kizárólag annak érdekében, hogy a szülő nyilatkozatát az orvos írásba foglalja.

Mi lehet a megoldás? Az intézmény jogosult a szülőt felruházni azzal a lehetőséggel, hogy kisebb betegségek esetén saját maga igazolja a mulasztást.

Sokan úgy gondolják, hogy ha a szülők megkapják ezt a jogot, akkor azzal több visszaélés lenne. Ebben a kérdésben két dologra hívnám fel a figyelmet: egyfelől ez könnyedén kiküszöbölhető az igazolható napok számának jó meghatározásával. Másfelől a szülő köteles a gyermek iskoláztatását biztosítani. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy felmerül szabálysértés megvalósítása, szélsőséges esetben bűncselekmény elkövetése is. Így ha a szülő nyilatkozata szerint a gyermek beteg volt, azonban ez nem bizonyul valósnak, úgy eljárás indítható a szülő ellen.

Egy kis kutatás alapján kiderül, hogy vannak intézmények, melyek már elindultak a szabályozás ezen útján, és nagyobb teret engednek a szülői igazolásoknak. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) egyenesen a jogszabály módosítását sürgeti annak érdekében, hogy a hiányzások igazolását szülői hatáskörbe helyezze a jogalkotó. A tökéletes megoldás valóban az lenne, ha a jogalkotó a rendelet módosításával tisztázná a helyzetet, és – a megrögzött szokások alapján kért – orvosi igazolást kizárólag bizonyos időtartamú hiányzás felett követelné meg. 

De térjünk vissza az adatvédelemre. A mulasztások igazolásához kapcsolódó adatok kezelése az intézménynek kötelezettsége, mivel ez közfeladata ellátásához tartozik. Így az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. Amennyiben azonban az intézmény ragaszkodik a hagyományokhoz, és orvosi igazolást kér, akkor találnia kell egy fennálló feltételt a GPDR 9. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Összességében érdemes végiggondolni, hogy egy egynapos nátha esetén érdemes-e az intézménynek orvosi igazoláshoz ragaszkodnia, és ezzel magára vállalnia különleges személyes adatok kezelését, ráadásul gyermek érintettekkel. 

Dr. Dékány Dóra

Dr. Dékány Dóra

Dr. Dékány Dóra az adatvédelmi jog területén kiemelten foglalkozik sportszervezetek, valamint magán-egészségügyi szolgáltatók adatvédelmi jogával, illetve adatvédelmi tisztviselői feladatokat lát el közfeladatot ellátó szervezeteknél. Széles ügyfélkörrel rendelkezik a KKV szektorban. Munkája során fontosnak tartja, hogy a jogszabályi keretek között olyan megoldásokat találjon, ami megfelel a gazdasági és piaci követelményeknek, és a gyakorlatlan is kivitelezhető.

További cikkek: